Thursday, 18 Oct 2018

”CĂCI UN PRUNC S-A NĂSCUT, UN FIU NI S-A DAT”

4-5-800
Isaia IX /5
Pe timpul prorocului Isaia, Israel era în întuneric. Țara era plină de idolatrie, de păcat și corupție, întunericul și păcatul domneau, fără rază de nădejde. Țara de nord a lui Zabulon și Neftali era sub stăpânirea Asiriei, una din cele mai crude împărății din acel timp.

Era necaz și negură mare „Domnul și-a ascuns fața de casa lui Iacov ”, Isaia VIII.
Din această descriere jalnică pe care o făcuse, prorocul se oprește, se întoarce brusc și privește zorile unei frumoase dimineți. După crestele munților îi apare un minunat răsărit de soare. Inima sa a început să se încălzească în nădejdea unui viitor mai bun, mai strălucit, apoi plin de bucurie, scoate un strigăt de speranță: „Totuși întunericul nu va împărăți veșnic pe pământ”, ceea ce a fost acoperit de ocară, va fi acoperit de slavă.
În vedenia prorocului apare Mesia. Salvatorul este Pruncul minunat: Iisus Hristos, El își îndreapta nădejdea către acest Mesia care va ridica ocara și o va înlocui cu o viață de belșug. Isaia vede pe Domnul Iisus care s-a născut pentru noi. Ne amintim de spusele îngerului „Astăzi, vi s-a născut un Mântuitor, Care este Hristos Domnul, în cetatea lui David”, Luca II /11. Îl vor numi Minunat, într-adevăr, Domnul Iisus a fost minunat prin nașterea Sa dintr-o fecioară prin lucrarea Duhului Sfănt. Este minunat prin învățătura Sa. Când Fecioara Maria și Dreptul Iosif L-au pierdut: „Și după trei zile de căutare L-au găsit în templu, șezând în mijlocul învățătorilor, ascultâdu-i și întrebându-i. Și toți care Îl auzeau se minunau de priceperea și de răspunsurile Lui”, Luca II /46-47.
Minunata Sa învățătură a străbătut până la noi și ea are puterea să schimbe inimile și viețile noastre. Domnul a fost minunat prin viața Sa curată și fără păcat. De la El putem lua cel mai minunat exemplu de comportare în viața de fiecare zi. Ce minunat este în El dragostea Sa pentru noi! Minunat prin jertfa Sa pe cruce, prin învierea Sa din morți și prin biruința Sa.
Dar mai minunat este prin mântuirea pe care ne-o oferă El. Mesia va fi Sfetnic, noi primim sfaturi bune de la părinți, învățători, prieteni. Păstorii din Betle-em au căutat pe Iisus după sfatul dat de un înger al Domnului.
Dar baza doctrinelor noastre este învățătura Domnului Iisus Hristos. Pe cei osteniți El îi sfătuiește:„Veniți la Mine toți cei osteniți și împovărați și Eu vă voi odihni pe voi”, Matei XI /28, pe cei întristați le dă mângâiere: „Să nu vi se tulbure inima: aveți credință în Dumnezeu, și aveți credință în Mine”, Ioan XIV/1 Hristos este Părintele veșniciilor, aici profetul Isaia descrie pe Pruncul născut în ieslea Betleemului, ca făcâd parte din divinitate. Și Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan arată divinitatea lui Iisus Hristos și scrie: „Toate prin El s-au făcut; și fără El nimic nu s-a făcut din ce s-au făcut”, Ioan I/3. El este Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă.
Iisus Hristos este Domnul păcii, încă una din domniile așezate pe umărul Său: aducător de pace și împăcare. Sfăntul Evanghelist Luca scrie că la nașterea lui Iisus, îngerii din ceruri lăudând pe Dumnezeu și cântînd „Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire!” Luca, II /14. Nașterea Domnului a însemnat începutul unei ere noi, era harului, când devine posibilă pacea noastră cu Dumnezeu și pacea între oameni.
Preot Cornel Juică
Foaia codrenilor, nr. 3